آخرین اخبار : 

وارونگی در نوشتار انگلیسی چیست؟

wpid-2-inversion.jpg

وارونگی در نوشتار انگلیسی

وارونگی در نوشتار انگلیسی

Inversion در زبان انگلیسی در واقع همان وارونگی در نوشتار انگلیسی، جابه جایی ترتیب کلمات در یک ساختار است. اکثر اوقات این وارونگی در نوشتار انگلیسی برای فاعل و فعل اتفاق می افتد. در حالت عادی فاعل قبل از فعل می آید ولی وقتی که ما از وارونگی استفاده می کنیم فاعل بعد از فعل (که معمولا فعل کمکی است) بکار می رود، که در سوالات بسیار رایج است. برای روشن تر شدن وارونگی در سوالات به دو مثال زیر توجه کنید:
Ali plays chess => Does Ali play chess?
She is working => Is she working?
همانطور که می بینید در خصوص جای فاعل (Ali) و فعل (Does) وارونگی در انگلیسی نوشتن شکل گرفته است. در جمله دوم نیز همین اتفاق افتاده است.
وارونگی در موقعیت های دیگر نیز اتفاق می افتد که رایج ترین آنها موارد زیر هستند:
قید های منفی
در موقعیت های رسمی ما از قید هایی که بار منفی دارند در ابتدای یک جمله برای تاکید استفاده می کنیم؛ قید هایی مثل never, rarely, scarcely, hardly, seldom و غیره. در چنین جملاتی فاعل و فعل کمکی جایشان عوض می شود.
I have never done that => Never have I done that
One seldom hear him say sorry => Seldom one does hear him say sorry
اصطلاحاتی که با not شروع می شوند
ما همچنین جای فاعل و فعل را بعد از not + حرف اضافه یا بعد از یک عبارت در ابتدای جمله عوض می کنیم:
Not for a moment did I forget how hard it would be
Not till I got to the office did I realize I had left my keys at home
کلمات here و there
وارونگی وقتی که کلمات here و there قید های مکان هستند می تواند اتفاق بیفتد. بعد از این دو کلمه ما می توانیم از یک فعل اصلی بدون فعل کمکی استفاده کنیم.
Here comes the bus
Here is your wallet
I opened the door and there stood Reza

دیدن ویدئوی کامل :
وارونگی در نوشتار انگلیسی چیست؟